1. <pre id="eawpq"></pre>
  <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>

   Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

   2022-03-29 13:05:10 Juncera 652

   Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

   Ti?t xuan se l?nh ???c d? báo là s? kh?c nghi?t, và m?t ??t ??i d?ch m?i "r?i vào mùa xuan", b?t ng? làm gián ?o?n nh?p s?ng và c?ng vi?c c?a m?i ng??i. ?? ch?ng l?i ??i d?ch bi?n ch?ng m?i, Juncera ?? ban hành l?nh t?p h?p các tình nguy?n viên. Tr??c tình hình d?ch b?nh nh? hi?n nay và theo l?nh t?p th?, ng??i dan Juncera nh?t ??nh ph?i phát huy tinh th?n tình nguy?n b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c ti?n sau vào c?ng ??ng n?i mình sinh s?ng ?? tham gia ch?ng d?ch.

   1.jpg

       M?t s? ng??i m?c trang ph?c  ?? tình nguy?n, bám tr?, sát cánh chi?n ??u v?i nhan viên c?ng ??ng và giúp th?c hi?n m?t lo?t c?ng vi?c nh? th? nghi?m axit nucleic, phan ph?i tài li?u, qu?ng bá và h??ng d?n. M?t s? ng??i trong s? h? m?c qu?n áo b?o h?, trang b? ??y ?? v? khí và kh?ng ng?i nguy hi?m. H? ti?n sau vào khu v?c ki?m soát r?i ro ?? phan phát v?t t? c? b?n t? nhà này sang nhà khác, làm t?t c?ng tác h? tr? h?u c?n và d?c h?t s?c l?c ?? ng?n ch?n d?ch b?nh , ??m b?o cu?c s?ng bình th??ng c?a c?ng ??ng. 

   2.jpg

   Cùng nhau ch?ng ch?i v?i “??i d?ch”, cùng b?n và t?i, Juncera tích c?c ?áp ?ng nhu c?u c?a ti?n tuy?n ch?ng d?ch, t?p h?p s?c m?nh b?ng lòng d?ng c?m, trách nhi?m và s? c?ng hi?n, t?a sáng cho c?ng cu?c phòng ch?ng d?ch.

   3.jpg

       "??t này ?ang có d?ch ? thành ph? n?i t?i s?ng, và t?i ph?i làm gì ?ó!" Wang Shuai, t?ng giám ??c bán hàng n?i ??a c?a chúng t?i cho bi?t. Sau khi ??ng ky tình nguy?n viên, h? kiên quy?t ki?m tra t?i c?ng ??ng hàng ngày, ch? ??ng th?c hi?n c?ng tác phòng ch?ng d?ch, di?t khu?n t?i c?ng ??ng, th??ng xuyên kh? trùng sát khu?n các khu v?c trong c?ng ??ng, h?p tác v?i c? s? ?? làm ti?n tuy?n phòng, ch?ng d?ch b?nh ?? ??m b?o an toàn cho c?ng ??ng.

   4.jpg

   Tình yêu có th? ???c truy?n ??t . ??i ng? tình nguy?n viên v?n lu?n kh?ng ng?ng phát tri?n, m?i ng??i ??u ?ang n? l?c h?t mình ?? ?óng góp m?t ph?n s?c l?c cho c?ng ??ng và làm cho ng?i nhà c?a h? tr? nên ?m áp h?n.


   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   99大乳捏奶头揉在线观看91_久久AV无码专区AV桃花岛_日韩成人免费电影 在线播放_爆乳白丝护士自慰喷水图片
   1. <pre id="eawpq"></pre>
    <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>