1. <pre id="eawpq"></pre>
  <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>

   Juncera xin g?i l?i chúc và chút tình c?m

   2022-09-16 08:52:49 Juncera 272

   Juncera xin g?i l?i chúc và chút tình c?m

       Nh?ng c?n gió mùa thu mang l?i s? mát lành và h??ng hoa m?c ng?t ngào , nhan d?p t?t trung thu hàng n?m ,nh?m ?? m?i cán b? nhan viên c?m nh?n ???c s? ?m áp mà c?ng ty trao t?ng .??ng th?i c?ng là ?? c?m ?n m?i ng??i ?? làm vi?c ch?m ch? và nang cao tính g?n k?t c?a doanh nghi?p và y th?c g?n bó c?a nhan viên . V?i s? quan tam c?a l?nh ??o c?ng ty Juncera và s? chu?n b? chu ?áo c?a ??i ng? nhan viên , c?ng ty ?? phát quà t?t trung thu cho t?t c? nhan viên ?ang làm vi?c , ?? m?i ng??i ?i?u có m?t cái t?t Trung thu vui v?. 

   image.png

       T?i ?ó, ni?m vui c?a ng??i lao ??ng kh?ng th? nói nên l?i , nh?ng món quà n?ng tr?u ?? mang l?i ti?ng c??i s?ng khoái và c?m giác h?nh phúc cho ng??i lao ??ng . M?i ng??i ??u b?y t? lòng bi?t ?n ??i v?i s? quan tam ,ch?m sóc c?a l?nh ??o c?ng ty ??i v?i t?ng nhan viên , nh?t ??nh s? bi?n s? quan tam ch?m sóc c?a c?ng ty thành ??ng l?c , l?y doanh nghi?p làm nhà , yêu Juncera, trung thành v?i Juncera , t?p trung vào kinh doanh v?i nhi?t huy?t làm vi?c cao ,t?o ra l?i ích và ?óng góp nhi?u h?n cho s? phát tri?n c?a c?ng ty Juncera b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c!

   image.png

       M?t ph?n quà t?t trung thu th? hi?n nh?ng l?i chúc t?t ??p và th? hi?n s? quan tam c?a c?ng ty dành cho nhan viên .C?ng ty Juncera kh?ng ch? là n?n t?ng ?? nhan viên phát tri?n mà còn là m?t ??i gia ?ình yêu th??ng nhau , m?i nhan viên ??u là m?t thành viên trong gia ?ình .Trong nh?ng n?m qua ,l?nh ??o c?ng ty Juncera r?t coi tr?ng c?ng tác ch?m lo cho ng??i lao ??ng , m?i d?p l? t?t truy?n th?ng ??u phát nh?ng ph?n quà chu ?áo , giá c? ph?i ch?ng cho ng??i lao ??ng , g?i l?i quan tam chúc phúc ??n ??ng ??o ng??i lao ??ng , ti?p thêm ??ng l?c ?? th?ng ti?n s? phát tri?n c?a doanh nghi?p . 


   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   99大乳捏奶头揉在线观看91_久久AV无码专区AV桃花岛_日韩成人免费电影 在线播放_爆乳白丝护士自慰喷水图片
   1. <pre id="eawpq"></pre>
    <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>