1. <pre id="eawpq"></pre>
  <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>

   Juncera ra m?t Tri?n l?m C?ng nghi?p g?m Qu?ng Chau

   2023-06-30 16:07:18 Juncera 172

     Vào n?m 2023, Tri?n l?m C?ng Nghi?p G?m s? Qu?ng Chau l?n th? 37 t?i Trung Qu?c ???c di?n ra ?úng nh? d? ki?n và hàng nghìn nh?ng ??i gia ngành g?m c?ng nh? các doanh nghi?p n?i ti?ng s? t?p chung t?i ?ay. Tri?n l?m C?ng Nghi?p g?m s? Qu?ng Chau là m?t trong nh?ng tri?n l?m c?ng nghi?p g?m s? n?i ti?ng và có ?nh h??ng nh?t t?i Trung Qu?c ,thu hút m?t s? l??ng l?n các doanh nghi?p trong và ngoài n??c tham gia và tham quan tri?n l?m hàng n?m.

   開幕.jpg

     Là m?t doanh nghi?p có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n ph?m g?m s?, Juncera lu?n n? l?c kh?ng ng?ng khám phá s? ??i m?i, nang cao ch?t l??ng s?n ph?m và cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao h?n. Trong khi ?ó, gian hàng c?a chúng t?i ???c trang b? ??i ng? nhan viên bán hàng và h?u m?i chuyên nghi?p, cung c?p d?ch v? và t? v?n ch?t l??ng cao cho khách hàng,tr? thành tam ?i?m l?a ch?n c?a các nhà tri?m l?m.

   0d428d52616c9e850878bf707b3145a.jpg

   ef78ea850bac7cd5b0ed8d0f2c34db9.jpg  Tri?n l?m kéo dài 3 ngày t? ngày 19-22 tháng 6, trong khi ??t ???c th?a thu?n ho?c y ??nh h?p tác v?i nhi?u khách hàng,h? c?ng ?? trao ??i than thi?n v?i các ??i tác th?ng qua tri?n l?m này, k?t b?n v?i nhi?u ng??i b?n m?i, hi?u ???c giá th? tr??ng c?a ngành c?ng nghi?p m?i, m? r?ng t?m nhìn, s? phát tri?n trong t??ng lai c?a Juncera c?ng s? mang l?i nh?ng c? h?i m?i.
   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   99大乳捏奶头揉在线观看91_久久AV无码专区AV桃花岛_日韩成人免费电影 在线播放_爆乳白丝护士自慰喷水图片
   1. <pre id="eawpq"></pre>
    <acronym id="eawpq"><label id="eawpq"></label></acronym>